جستجوی دارو

لیبراکیم

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 507,915
 • دارو سازی حکیم

پوکساکیم

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 482,024
 • دارو سازی حکیم

سیتاکسا

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 465,432
 • سبحان دارو

للوکساید

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 396,519
 • سبحان دارو

لیبرو - سی

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 308,207
 • سبحان دارو

آفاکسیم 400 میلی گرم

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 274,188
 • آفا شیمی

ملوکسیفار

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 262,913
 • کوشان فارمد

زانیسد

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 231,369
 • سبحان دارو

پوکساکیم

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 203,076
 • دارو سازی حکیم

رهاکین

(1)

: خوراکی

: قرص پیوسته رهش
 • 186,839
 • داروسازی رها اصفهان

لودیمین

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 184,220
 • داروسازی تهران شیمی

ومترال

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 183,216
 • البرز دارو

نورم اسکین

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 172,692
 • دارو سازی تسنیم

دورو - مدرول

(1)

: پرنترال

: سوسپانسیون تزریقی
 • 166,120
 • داروسازی اکسیر

استئوفوس

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 163,917
 • البرز دارو

کارباکوت

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 158,059
 • داروسازی امین

کورتام

(1)

: موضعی

: پماد
 • 155,895
 • کارخانجات دارو پخش

سرمنتا

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 153,860
 • سبحان دارو

بیسامین

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 153,661
 • داروسازی امین

مداکسن

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 143,772
 • دارو سازی طب مفید نیکان

پوريك سیدال

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 141,185
 • داروسازی خوارزمی

ریپنتین

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 139,185
 • داروسازی ریحانه اصفهان

فاروکسی

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 136,689
 • تولیدی فاران شیمی تویسرکان

بتاکورتال

(1)

: موضعی

: پماد
 • 135,379
 • کارخانجات دارو پخش

ليپوتين

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 134,237
 • داروسازی خوارزمی

آوی لوکاست

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 132,085
 • داروسازی اوه سینا

اکتولوکاست

(2)

: خوراکی

: قرص
 • 129,505
 • اکتوورکو

داکسی کیم

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 129,098
 • دارو سازی حکیم

گاباروکس

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 127,611
 • مهبان دارو

لوزار اچ

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 124,185
 • لابراتوارهای رازک

آفالکس

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 121,718
 • آفا شیمی

کاردیوسپرین

(1)

: خوراکی

: قرص انتریک کوتد
 • 120,803
 • داروسازی سامی ساز

اورسوفار

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 118,427
 • کوشان فارمد

تئوفیلین

(1)

: خوراکی

: قرص پیوسته رهش
 • 114,349
 • کارخانجات دارو پخش

زوویدرم

(1)

: موضعی

: کرم
 • 112,929
 • سبحان دارو

شربت اورالاک 670میلی گرم/میلی لیتر 300 میلی لیتر

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 112,228
 • Karfarma

فکسوکیم

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 111,050
 • دارو سازی حکیم

کوبیکس 100 میلی گرم کپسول

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 109,326
 • فرنوش داروطب

ایموترکس

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 102,310
 • Cipla

آسمورال

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 99,016
 • دارو سازی تسنیم

لووسر

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 96,059
 • سبحان دارو

آملوپرس

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 94,245
 • Cipla

سووالتان

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 93,665
 • سبحان دارو

سلکسوسد

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 93,650
 • سجاد داروی شرق

مدروفم

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 92,605
 • ایران هورمون

زیبتال

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 92,205
 • کارخانجات دارو پخش

تاداگرا

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 91,722
 • دارو سازی اسوه

ریزاملت

(1)

: خوراکی

: قرص بازشونده در دهان
 • 90,882
 • تدبیر کالای جم

لووکسین 100 میکروگرم

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 89,929
 • ایران هورمون

تگرازپین

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 89,925
 • سبحان دارو
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید