جستجوی دارو

ماینوکسیدیل پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,069
 • داروسازی پاک دارو

ماینوکسیدیل پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,321
 • داروسازی پاک دارو

فورازولیدون پاک دارو

(1)

: خوراکی

: سوسپانسیون
 • 2,683
 • داروسازی پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,215
 • داروسازی پاک دارو

لوراتادین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 1,197
 • داروسازی پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 785
 • داروسازی پاک دارو

لاکتولوز - پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 2,567
 • داروسازی پاک دارو

پرومتازین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 2,581
 • داروسازی پاک دارو

اکسپکتورانت پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 484
 • داروسازی پاک دارو

تربینافین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 6,461
 • داروسازی پاک دارو

تربینافین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,624
 • داروسازی پاک دارو

تتراسایکلین - ایران دارو

(1)

: چشمی

: پماد
 • 598
 • ایران دارو

لوپرامید پاک دارو

(1)

: خوراکی

: محلول
 • 1,338
 • داروسازی پاک دارو

کلیندامایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 1,391
 • داروسازی پاک دارو

اکسپکتورانت پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 1,149
 • داروسازی پاک دارو

پرومتازین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 2,818
 • داروسازی پاک دارو

لوراتادین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 962
 • داروسازی پاک دارو

اریترومایسین پاک دارو

(1)

: موضعی

: محلول
 • 2,121
 • داروسازی پاک دارو

اندانسترون پاک دارو

(1)

: خوراکی

: محلول
 • 1,389
 • داروسازی پاک دارو

فورازولیدون - تهران دارو سوسپانسیون

(1)

: خوراکی

: سوسپانسیون
 • 255
 • داروسازی تهران دارو

کو - تریموکسازول پاک دارو

(1)

: خوراکی

: سوسپانسیون
 • 1,651
 • داروسازی پاک دارو

کو - تریموکسازول پاک دارو

(1)

: خوراکی

: سوسپانسیون
 • 629
 • داروسازی پاک دارو

اکسپکتورانت کدئین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 1,561
 • داروسازی پاک دارو

سرماخوردگی کودکان پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 4,247
 • داروسازی پاک دارو

پوویدون آیداین - دارو درمان

(1)

: موضعی

: محلول
 • 412
 • دارو درمان سلفچگان

پوویدون آیداین - دارو درمان

(1)

: موضعی

: محلول
 • 274
 • دارو درمان سلفچگان

پوویدون آیداین - دارو درمان

(1)

: موضعی

: محلول
 • 198
 • دارو درمان سلفچگان

پوویدون آیداین - دارو درمان

(1)

: موضعی

: محلول
 • 205
 • دارو درمان سلفچگان

اکسپکتورانت کدئین پاک دارو

(1)

: خوراکی

: شربت
 • 796
 • داروسازی پاک دارو

تربینافین 1 درصد پاک دارو

(1)

: موضعی

: اسپری
 • 3,209
 • داروسازی پاک دارو

پیروکسیکام - شهر دارو 05% ژل

(1)

: موضعی

: ژل
 • 112
 • لابراتوارهای شهردارو

ترتینوئین - تهران دارو 005% کرم

(1)

: موضعی

: کرم
 • 275
 • داروسازی تهران دارو

کلوتریمازول - تهران دارو 1% کرم

(1)

: موضعی

: کرم
 • 204
 • داروسازی تهران دارو

کیت آموزشی آونکس (فاقد دارو)

(1)

: پرنترال

: تزریقی
 • 230
 • Biogen (Denmark) Manufacturing Aps

والسارتان - مهر دارو 80م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 119
 • مهردارو

آزیترومایسین - پارس دارو 250م گ کپسول

(1)

: خوراکی

: کپسول
 • 150
 • پارس دارو

امپرازول - گرمسار دارو 20م گ کپسول

(1)

: خوراکی

: کپسول (پلت های انتریک کوتد)
 • 135
 • دایر دارو

پوویدون آیداین - دارو درمان 7.5 درصد

(1)

: موضعی

: محلول
 • 682
 • دارو درمان سلفچگان

پوویدون آیداین - دارو درمان 7.5 درصد

(1)

: موضعی

: محلول
 • 147
 • دارو درمان سلفچگان

اریترومایسین - پارس دارو 200م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 127
 • پارس دارو

اریترومایسین - پارس دارو 400م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 141
 • پارس دارو

آتورواستاتین - گرمسار دارو 20م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 154
 • دایر دارو

سیمواستاتین - گرمسار دارو 20م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 133
 • دایر دارو

رپاگلیناید - تهران دارو 0.5م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 158
 • داروسازی تهران دارو

رپاگلیناید - تهران دارو 1م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 170
 • داروسازی تهران دارو

رپاگلیناید - تهران دارو 2م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 201
 • داروسازی تهران دارو

والسارتان - مهر دارو 160م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 140
 • مهردارو

پوویدون آیداین - دارو درمان 7.5 درصد

(1)

: موضعی

: محلول
 • 166
 • دارو درمان سلفچگان

زفیرلوکاست - تولید دارو 20 م گ قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 338
 • داروسازی تولید دارو

ریتودرین - تهران دارو 10م ل گرمی قرص

(1)

: خوراکی

: قرص
 • 129
 • داروسازی تهران دارو
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید